wboro logo

School Psychologist

  • Ashley Copperwheat 
    School Psychologist – 266.3260

    Kathleen Wheelock 
    School Psychologist – 266.3260